Psychomotoriek

Over mezelf
Wat is psychomotoriek?
Voor wie?
Aanmelding en opstart
Begeleiding
Tarieven en terugbetaling

Anja Moelans

Psychomotoriek voor kinderen
Specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemenIMG_2238

Over mezelf

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde ondersteunen en begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. Drie talenten die ik zelf als kind graag exploreerde.
Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.
Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid, …).
Vanaf 2008 startte ik als Gon-begeleidster vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.
In 2014 heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen door het volgen van een vorming tot kunstzinnig coach (2 jaar) en een vierjarige opleiding tot kunstzinnig therapeute.
Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit vanuit een holistische visie en door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.
‘Bewegen is leren en leren is kunst’

Over mezelf - regenbooglemniscaat


Wat is psychomotoriek - voetstap
Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen en dit heeft invloed op hun motorische, verstandelijke, dynamisch-affectieve en sociale ontwikkeling. Kinderen die een goede motorische ontwikkeling doorlopen hebben doorgaans geen extra hulp nodig. Maar sommige kinderen lopen, om al dan niet gekende redenen, vast in een bepaalde ontwikkelingsfase.

 • In de kleuterklas hebben ze bijvoorbeeld moeite met voorschoolse vaardigheden : het knippen of prikken loopt niet vlot, puzzelen of tekenen lukt niet, de eerste schrijfoefeningen lopen moeizaam.
 • In de lagere school verloopt het schrijven houterig, hebben ze moeite om zich te concentreren, kunnen ze het tempo niet volgen of zijn er andere problemen waardoor de kinderen vastlopen in de leerstof.

Deze kinderen kunnen gebaat zijn met psychomotorische begeleiding. Omdat bij kinderen nog een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling plaatsvindt, is een specifieke benadering wenselijk. Met onze theoretische en praktische kennis en het regelmatig bijscholen in de verschillende gebieden, zorgen we ervoor dat het kind begeleiding op maat kan genieten.

Psychomotorische begeleiding omvat naast louter motorische problemen ook de ondersteuning van (bijkomende) sociale en cognitieve (de kennis) aspecten.

In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van de basismotoriek (problemen in de fijne en/of grove motoriek). Ook aspecten als lichaamsgeografie, lateralisatie, schrijfmotoriek, werkhouding, motorische planning, aandacht en concentratie, visueel- ruimtelijke vaardigheden, denk– en leerstijl, positief zelfbeeld komen aan bod.

Samen gaan we STAP voor STAP op weg om de volledige ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

eerste taal bewegen - vlinder

Beweging is de eerste taal die een kind leert

Vanaf het prille begin beweegt het kind en doet het ervaringen op over zichzelf en de wereld om hem heen. Dit ervaren en bewegen noemt de sensomotorische ontwikkeling. Hier vindt de coördinatie van zintuigwaarnemingen en lichaamsbewegingen plaats. De rijping van de hersenen ofwel de vorming van al de neurale verbindingen wordt voor een groot deel ondersteund door de sensomotorische ontwikkeling. Het is de ‘weg’ die ieder kind gaat om zich thuis te voelen in zijn lichaam. Het is de basis voor het leren, ook voor het cognitieve leren. De linker- en rechterhersenhelft hebben hun eigen taakgebieden. Voor veel vaardigheden hebben we beide hersenhelften nodig. De samenwerking tussen beiden (denken en voelen) is dan ook noodzakelijk.

Het belang van bewegen

Kinderen leren spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Door gericht en spelend te bewegen ontwikkelen en stimuleren ze hun hersenen, zintuigen en motoriek. Elk kind doet dit op zijn eigen wijze en tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Het zich eigen maken, maar ook het verwerken van alle ervaringen die het kind opdoet, heeft tijd en rust nodig. Daarnaast is ontwikkeling een soort rijpingsproces dat tijd nodig heeft. De rijping van de motoriek verloopt gefaseerd. Dit houdt in dat de ene motorische fase de basis vormt voor de volgende motorische fase. Maar soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Het goed doorlopen van de basisvaardigheden in de motorische ontwikkeling zijn belangrijk om optimale leervoorwaarden te scheppen voor schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Veel leerprocessen hangen nauw samen met beweging.

belang bewegen - tekst

Lezen -> Hiervoor moeten we onze ogen bewegen en dit kan slechts als onze oogspieren voldoende stabiel zijn.
Schrijven -> De basis voor het vlot schrijven ligt bij goed ontwikkelde houdingsreflexen. Als we in een goede houding rechtop kunnen zitten, dan heeft dit een gunstige invloed op het gecoördineerd bewegen van de hand en de ogen. Schrijven berust dus op een goede oog-handcoördinatie.

voor wie - achtergrond

Voor wie?

In de praktijk verwelkom ik graag kinderen (3-16 jaar) die nood hebben aan individuele therapie voor één of meerdere van volgende doelstellingen:

 • Stimuleren van de grove (evenwicht, balvaardigheid, coördinatie, …) en/of fijne motoriek (knippen, vouwen, rijgen, …)
 • Ondersteunen van voorbereidende schrijfvaardigheden, grafomotoriek en schrijfmotoriek
 • Versterken van visuomotorische vaardigheden en visuele perceptie
 • Stimuleren van de lateralisatie-ontwikkeling
 • Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden (nodig om te kunnen lezen en rekenen)
 • Verbeteren van de werkhouding (concentratie, plannen, organiseren) en schoolrijpheid
 • Versterken van executieve functies
 • Trainen van weerbaarheid en emotionele vaardigheden bij kinderen met faalangst en hooggevoeligheid
 • Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
 • Leren typen volgens Typ10 (wordt ook in groep aangeboden – vanaf 9 jaar)

Deze problemen komen al dan niet wel eens samen voor bij kinderen met:

 • (Lichte) ontwikkelingsachterstand
 • Leerproblemen : Dyslexie – Dyscalculie – Dysorthografie
 • DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • ASS (autismespectrumstoornis)

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan door een mail te sturen naar anja@groepspraktijkdecocon.com of door uw vraag kenbaar te maken via telefonisch contact op 0497/192 038. Op dit moment is het ook mogelijk om algemene informatie te verstrekken.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek kan een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van het kind en de problematiek geschetst worden. De hulpvraag kan tevens aangevuld worden met gegevens van de school, het CLB, arts, … Er wordt dan samen beslist of psychomotorische therapie wenselijk is.

Bij het opstarten van de behandeling wordt een psychomotorisch onderzoek samengesteld dat aansluit bij de hulpvraag. Door gebruik te maken van een ruim aanbod aan gestandaardiseerde en genormeerde testen zullen de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind zichtbaar worden. Op basis hiervan wordt een individueel therapieplan opgesteld. Bij aanvang van het onderzoek is er een voorschrift nodig van de huisarts (een voorschrift voor consultatief onderzoek).

De resultaten worden nadien gebundeld en uitgeschreven in een begrijpelijk en gestructureerd verslag dat tijdens een adviesgesprek met de ouders wordt besproken.  Om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te realiseren, krijgen de ouders dit verslag mee en is het eveneens mogelijk om dit aan andere betrokken partijen te bezorgen.

Het psychomotorisch bilan bevat alle gegevens die nodig zijn voor een behandelingsadvies bij de kinderarts/pediater (voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie) en de terugbetaling bij de mutualiteit.

Na ongeveer zes maanden wordt er een tussentijds evolutieonderzoek gepland om de vorderingen van het kind en de therapiedoelen te herevalueren. Zowel ouders als begeleidende arts ontvangen hiervan een verslag met aangepast advies.


Begeleiding

Meestal vindt de individuele psychomotorische sessie 1 à 2 keer dertig minuten per week plaats, afhankelijk van de problemen en het voorschrift van de arts. Gerichte observaties en tussentijdse gesprekken met de ouders, (zorg)leerkracht, … zorgen ervoor dat de therapie steeds op maat van het kind blijft.

Indien nodig worden zowel tips meegegeven voor thuis of aan leerkrachten in functie van het klasgebeuren als gezocht naar hulpmiddelen (schrijfhulpmiddelen, aanpassingen in de klas, …).

Binnen de praktijk opteren we voor een transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega hulpverleners, arts, …). Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van het kind, zijnde met de school of andere betrokken partijen, dan wordt daar graag op ingegaan.
Tarieven en terugbetaling

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van F-pathologie, op voorschrift van de kinderarts/pediater.

Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2018.

U bent gewoon verzekerd:

Prestaties Honoraria Terugbetaling Remgeld 
Courante zitting van 30 minuten € 22,26 € 16,37 € 5,89
Sessie F pathologie van 30 minuten € 22,26 € 16,78 € 5,48
Consultatief onderzoek € 22,26 € 15,20 € 7,06
Sessie buiten de praktijkruimte van 30 minuten € 23,57 € 15,20 € 8,37
Jaarlijkse kost administratie Fb-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0

U heeft een verhoogde tegemoetkoming:

Prestaties Honoraria Terugbetaling Remgeld 
Courante zitting van 30 minuten € 22,26 € 19,87 € 2,39
Sessie F pathologie van 30 minuten € 22,26 € 20,14 € 2,12
Consultatief onderzoek € 22,26 € 19,29 € 2,97
Sessie buiten de praktijkruimte van 30 minuten € 23,57 € 19,29 € 4,28
Jaarlijkse kost administratie Fb-pathologie € 30,65 € 30,65 0

De therapeut werkt volgens de RIZIV normen, bijgevolg zijn bovenstaande honoraria en terugbetalingstarieven (bij terugbetaling via de verplichte verzekering) van toepassing.