Aanmelding en opstart

Aanmelden kan door een mail te sturen naar anja@groepspraktijkdecocon.com of door uw vraag kenbaar te maken via telefonisch contact op 0497/192 038. Op dit moment is het ook mogelijk om algemene informatie te verstrekken.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek kan een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van het kind en de problematiek geschetst worden. De hulpvraag kan tevens aangevuld worden met gegevens van de school, het CLB, arts, … Er wordt dan samen beslist of psychomotorische therapie wenselijk is.

Bij het opstarten van de behandeling wordt een psychomotorisch onderzoeksamengesteld dat aansluit bij de hulpvraag. Door gebruik te maken van een ruim aanbod aan gestandaardiseerde en genormeerde testen zullen de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind zichtbaar worden. Op basis hiervan wordt een individueel therapieplan opgesteld. Bij aanvang van het onderzoek is er een voorschrift nodig van de huisarts (een voorschrift voor consultatief onderzoek).

De resultaten worden nadien gebundeld en uitgeschreven in een begrijpelijk en gestructureerd verslag dat tijdens een adviesgesprek met de ouders wordt besproken.  Om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te realiseren, krijgen de ouders dit verslag mee en is het eveneens mogelijk om dit aan andere betrokken partijen te bezorgen.

Het psychomotorisch bilan bevat alle gegevens die nodig zijn voor een behandelingsadvies bij de kinderarts/pediater (voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie) en de terugbetaling bij de mutualiteit.

Na ongeveer zes maanden wordt er een tussentijds evolutieonderzoek gepland om de vorderingen van het kind en de therapiedoelen te herevalueren. Zowel ouders als begeleidende arts ontvangen hiervan een verslag met aangepast advies.