Anja Moelans

Psychomotoriek
Specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemen

0497 19 20 38
anja@groepspraktijkdecocon.com

Over mezelfIMG_2238

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit.
Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.
Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid, …).
Vanaf 2008 startte ik als Gon-begeleidster vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.
In 2017 ben ik afgestudeerd als kunstzinnig therapeute.  Binnen deze vierjarige opleiding heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen.
Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.
‘Bewegen is leren en leren is kunst’

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek kan men vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen ontwikkelen ze hun hersenen, zintuigen en motoriek. Elk kind doet dit op zijn eigen manier en tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Maar soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm die zich richt op de totale ontwikkeling van het kind. Door gericht en spelend te bewegen wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Binnen deze therapievorm wordt er gewerkt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind.
Tot deze basisvaardigheden behoren :

 • grove en fijne motoriek (de basismotoriek) – schrijfmotoriek
 • lichaamsbesef
 • inzicht in ruimtelijke oriëntatie en structuratie
 • lateralisatie
 • aandacht en concentratie
 • gestructureerd leren werken (plannen en organiseren)
 • het geheugen
 • tijdsperceptie

Het goed doorlopen van deze basisvaardigheden in de motorische ontwikkeling zijn belangrijk om optimale leervoorwaarden te scheppen voor schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen.
Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Andersom is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Psychomotorische therapie kan hen daarbij helpen.

Doelgroepen

Ik help graag kinderen waarvan de motorische ontwikkeling niet helemaal gaat zoals we het graag zien. Hiermee ga ik aan de slag, zodat uw kind zich straks weer lekker in zijn of haar vel voelt.
U kan bij mij terecht voor de behandeling van:

 •  motorische ontwikkelingsachterstanden
 •  problemen op vlak van grove en fijne motoriek
 •  schrijfmotorische  problemen
 •  moeite met lateralisatie
 •  ruimtelijk-visuele en visuomotorische problemen
 •  problemen met inzicht in ruimtelijke oriëntatie en structuratie
 •  leermoeilijkheden (lees-, schrijf- en rekenproblemen)
 •  concentratieproblemen
 •  moeite met plannen en organiseren
 •  faalangst en stress
 •  hooggevoeligheid
 •  er is ook de mogelijkheid om typlessen (Typ10) individueel of in groep te volgen (vanaf 9 jaar).

Praktische info

1. Van aanmelding tot eindevaluatie

Als een kind wordt aangemeld in de groepspraktijk, bewandel ik steeds dezelfde weg :
Aanmelding : Om een afspraak te plannen, kan u mij contacteren op 0497/192 038 of via mail anja@groepspraktijkdecocon.com . Op dit moment is het ook mogelijk om algemene informatie te verstrekken.

Intakegesprek : Tijdens dit gesprek bezorgen de ouders informatie over de algemene ontwikkeling van hun kind en maken zij hun hulpvraag duidelijk. Tevens schetsen de ouders de problematiek en aanvullend worden de gegevens van andere betrokkenen (leerkracht, CLB, huisarts of kinderarts, …) besproken. Anderzijds zal ook verduidelijkt worden wat ik voor het kind kan doen.

Testafname : De informatie uit het intakegesprek vormt de basis voor het samenstellen van een psychomotorisch bilan dat bestaat uit verschillende gestandaardiseerde en genormeerde testen. Deze testen geven mij een helder beeld van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind en op basis hiervan kan ik een individueel therapieplan opstellen. Voorts zijn deze gegevens nodig om een erkenning voor de tegemoetkoming van de therapie bij het ziekenfonds aan te vragen.

Verslaggeving : Al de voorgaande gegevens worden door mij gebundeld en hiermee maak ik een uitgebreid verslag (met observaties, testscores en conclusies) van uw kind. Het verslag omvat alle informatie die nodig is voor een behandelingsadvies bij de kinderarts/kinderpediater en de terugbetaling bij het ziekenfonds.
Om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te realiseren, krijgen de ouders dit verslag mee en is het eveneens mogelijk om dit aan andere betrokken partijen (huisarts, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB, kinderarts, …) te bezorgen.

Adviesgesprek : Tijdens dit gesprek overloop ik met de ouders het verslag en de resultaten van het psychomotorisch onderzoek. Aansluitend geef ik gepast advies en bespreken we samen of er therapie opgestart wordt.
Tevens zal er een verwijsbrief/attest en aanvraag tot voorschrift voor therapiesessies worden meegegeven aan de ouders. Deze formaliteiten dienen ingevuld en ondertekend te worden door een kinderarts/pediater.

Therapeutische begeleiding : Het is mogelijk om meteen na het adviesgesprek de begeleiding van uw kind aan te vatten. De begeleiding gebeurt individueel, zodat ik de therapie op de specifieke noden van uw kind kan afstemmen. Gerichte observaties en tussentijdse gesprekken met de ouders, (zorg)leerkracht, … zorgen ervoor dat de therapie steeds op maat van uw kind blijft.

Evaluatie : Elke therapeutische sessie wordt kort met de ouders besproken. Er zal eveneens een tussentijds evaluatieonderzoek gepland worden om de vorderingen van uw kind en de therapiedoelen te herevalueren. Alle betrokken partijen krijgen hiervan wederom een verslag.

2. Tarieven en terugbetaling

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. Ik werk volgens de RIZIV normen en ben volledig geconventioneerd. Dit houdt in dat de honoraria en terugbetalingstarieven wettelijk vast liggen.
Voor een sessie (30’) wordt 22,26 euro aangerekend.
Graag geef ik u gepast advies op maat tijdens ons eerste gesprek.

3. Annulatie

Een ingeplande afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat of niet wordt geannuleerd, dan worden de kosten van deze sessie in rekening gebracht.

Start