Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen en dit heeft invloed op hun motorische, verstandelijke, dynamisch-affectieve en sociale ontwikkeling. Kinderen die een goede motorische ontwikkeling doorlopen hebben doorgaans geen extra hulp nodig. Maar sommige kinderen lopen, om al dan niet gekende redenen, vast in een bepaalde ontwikkelingsfase.

  • In de kleuterklas hebben ze bijvoorbeeld moeite met voorschoolse vaardigheden : het knippen of prikken loopt niet vlot, puzzelen of tekenen lukt niet, de eerste schrijfoefeningen lopen moeizaam.
  • In de lagere school verloopt het schrijven houterig, hebben ze moeite om zich te concentreren, kunnen ze het tempo niet volgen of zijn er andere problemen waardoor de kinderen vastlopen in de leerstof.

Deze kinderen kunnen gebaat zijn met psychomotorische begeleiding. Omdat bij kinderen nog een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling plaatsvindt, is een specifieke benadering wenselijk. Met onze theoretische en praktische kennis en het regelmatig bijscholen in de verschillende gebieden, zorgen we ervoor dat het kind begeleiding op maat kan genieten.

Psychomotorische begeleiding omvat naast louter motorische problemen ook de ondersteuning van (bijkomende) sociale en cognitieve (de kennis) aspecten.

In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van de basismotoriek (problemen in de fijne en/of grove motoriek). Ook aspecten als lichaamsgeografie, lateralisatie, schrijfmotoriek, werkhouding, motorische planning, aandacht en concentratie, visueel- ruimtelijke vaardigheden, denk– en leerstijl, positief zelfbeeld komen aan bod.

Samen gaan we STAP voor STAP op weg om de volledige ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

eerste taal bewegen - vlinder

Beweging is de eerste taal die een kind leert

Vanaf het prille begin beweegt het kind en doet het ervaringen op over zichzelf en de wereld om hem heen. Dit ervaren en bewegen noemt de sensomotorische ontwikkeling. Hier vindt de coördinatie van zintuigwaarnemingen en lichaamsbewegingen plaats. De rijping van de hersenen ofwel de vorming van al de neurale verbindingen wordt voor een groot deel ondersteund door de sensomotorische ontwikkeling. Het is de ‘weg’ die ieder kind gaat om zich thuis te voelen in zijn lichaam. Het is de basis voor het leren, ook voor het cognitieve leren. De linker- en rechterhersenhelft hebben hun eigen taakgebieden. Voor veel vaardigheden hebben we beide hersenhelften nodig. De samenwerking tussen beiden (denken en voelen) is dan ook noodzakelijk.

Het belang van bewegen

Kinderen leren spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Door gericht en spelend te bewegen ontwikkelen en stimuleren ze hun hersenen, zintuigen en motoriek. Elk kind doet dit op zijn eigen wijze en tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Het zich eigen maken, maar ook het verwerken van alle ervaringen die het kind opdoet, heeft tijd en rust nodig. Daarnaast is ontwikkeling een soort rijpingsproces dat tijd nodig heeft. De rijping van de motoriek verloopt gefaseerd. Dit houdt in dat de ene motorische fase de basis vormt voor de volgende motorische fase. Maar soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Het goed doorlopen van de basisvaardigheden in de motorische ontwikkeling zijn belangrijk om optimale leervoorwaarden te scheppen voor schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Veel leerprocessen hangen nauw samen met beweging.

belang bewegen - tekst

Lezen -> Hiervoor moeten we onze ogen bewegen en dit kan slechts als onze oogspieren voldoende stabiel zijn.
Schrijven -> De basis voor het vlot schrijven ligt bij goed ontwikkelde houdingsreflexen. Als we in een goede houding rechtop kunnen zitten, dan heeft dit een gunstige invloed op het gecoördineerd bewegen van de hand en de ogen. Schrijven berust dus op een goede oog-handcoördinatie.

voor wie - achtergrond